فصلنامه سفینه- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | 
        

مدیر مسئول

محمدحسین شهری
ایمیل:
mh_shahriyahoo.com

سردبیر

منصور پهلوان
ایمیل:
pahlevanut.ac.ir

ویراستار ارشد

عبدالحسین طالعی
ایمیل:
Taleie۲۰gmail.com
اعضای هیأت تحریریه

رضا برنجکار

استاد دانشگاه تهران
ایمیل:  berenjkarut.ac.ir

پروین بهارزاده
دانشیار دانشگاه الزهراء
ایمیل:
bahar-palzahra.ac.ir

احمد بهشتی
استاد دانشگاه تهران
ایمیل:
beheshtiut.ac.ir

منصور پهلوان
استاد دانشگاه تهران
ایمیل:
pahlevanut.ac.ir

جلیل تجلیل
استاد دانشگاه تهران
ایمیل:
tajlil۵۲gmail.com

مهدی دشتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
ایمیل:
Me.dashtigmail.com

محمدمهدی رکنی یزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل:

حسن طارمی راد
دانشیار دانشنامه جهان اسلام
ایمیل:
h.taromirch.ac.ir

نهله غروی نائینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
ایمیل:
naeeni_nmodares.ac.ir

مجید معارف
استاد دانشگاه تهران
ایمیل:
Maarefut.ac.ir    

سیدمحسن میرباقری
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ایمیل:

به یاد
استاد فقید: آیت الله دکتر علی شیخ الاسلامی
استاد دانشگاه تهران

به یاد استاد فقید: دکتر حسین علی محفوظ
استاد دانشگاه بغداد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب