فصلنامه سفینه- داوران
داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 
 
سمت/سازمان رتبه علمی پست الکترونیکی نام خانوادگی نام
دانشگاه قم استادیار abumahdi۱۰۶۱gmail.com فخرروحانی محمدرضا
دانشگاه قم استاد rezamoaddab.ir مودب سید رضا
حوزه علمیه قم   m.biabaniyahoo.com بیابانی آیت الله شیخ محمد
دانشگاه قم استاد Hossein Taleie gmail.com طالعی عبدالحسین
دانشگاه لندن علوم اسلامی دکتری الهیات mh_shahriyahoo.com شهری محمدحسین
دانشگاه تهران استاد maarefyahoo.com معارف مجید
دانشگاه علوم قرآن تهران استادیار dr.z.akhavangmail.com اخوان مقدم زهره
حوزه علمیه قم استاد Infoal-athar.ir مختاری آیت الله رضا
دانشگاه آزادتهران مرکز استادیار dsmrazaviyahoo.com رضوی سید محمد
دانشگاه آزاد تهران مرکز استاد qorbanizbgmail.com قربانی زرین باقر
دانشگاه تهران استادیار dezfooliut.ac.ir دزفولی محمد
دانشگاه ادیان ومذاهب قم استاد smtyazdigmail.com طباطبایی سیدمحمد
دانشگاه مشهد   tarikhnamegmail.com مجتهدی مهدی
قرآن وحدیث   naderi۳۵yahoo.com نادری مرتضی
دانشگاه حدیث شهرری   Karbaschi.mqhu.ac.ir کرباسچی مهدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد(گروه معارف اسلامی)   Dr.m.garmaroodigmail.com موسوی گرمارودی سیدمرتضی
دانشگاه تربیت مدرس استاد naeeni_nmodares.ac.ir غروی نائینی نهلا
دانشگاه تران استاد berenjkaryahoo.com برنجکار رضا
پژوهشگاه فرهنگ اسلامی قم استادیار sobhani.mtgmail.com; سبحانی محمدتقی
دانشگاه جهان اسلام دانشیار h_taromiyahoo.com طارمی حسن
حوزه علمیه مشهد   m.aadadiyahoo.com اعدادی حجت الاسلام مرتضی
شهیدبهشتی استادیار m.azerakhshigmail.com آذرخشی مصطفی
  استادیار Bayat.drgmail.com بیات رضا
دانشگاه شیراز   hosein_marashiyahoo.com مرعشی حسین
دانشگاه آزاد اسلامی   Somayeh Khalili gmail.com خلیلی آشتیانی سمیه
حوزه علمیه مشهد استاد فاقد ایمیل سیدان آیه الله سیدجعفر
علوم وحدیث شهر ری   muhammaddowlatigmail.com دولتی محمد
پژوهشگاه حوزه استاد Hedayatprihu.ac.ir هدایت پناه محمدرضا
حوزه علمیه طباطبایی دانشیار Seyed Khalil Bastanyahoo.com باستان سیدخلیل
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find.php?item=1.124.25.fa
برگشت به اصل مطلب