فصلنامه سفینه- هزینه ها
هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 
مقالاتی که جهت داوری ارسال می شوند لازم است مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و در صورت پذیرش و چاپ در نشریه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سفینه:
http://safinahmagazine.ir/find.php?item=1.123.24.fa
برگشت به اصل مطلب